Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

Thứ Hai, 22/04/2019

Buổi sáng

- 7h30: kiểm tra các cơ sở (CBQL)

Buổi chiều

-14h00: Kiểm tra hoạt động chiều các lớp (PHT)

Thứ Ba, 23/04/2019

Buổi sáng

- 8h00: Kiểm tra việc thực hiện chương trình (Cô Hồng)

- 8h00: Kiểm tra HSSS nhóm trẻ (Cô Xoa)

Buổi chiều

- Kiểm tra hoạt động chiều lớp mẫu giáo A2 (Cô Hồng)

Thứ Tư, 24/04/2019

Buổi sáng

- 8h00: Làm kiểm định chất lượng

Buổi chiều

-13h30: Làm kiểm định chất lượng

Thứ Năm, 25/04/2019

Buổi sáng

- 8h00: Làm kiểm định chất lượng

Buổi chiều

- 13h30: làm kiểm định chất lượng

Thứ Sáu, 26/04/2019

Buổi sáng

-8h00: Làm kiểm định chất lượng

Buổi chiều

- 13h00: Làm kiểm định chất lượng