Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

Thứ Hai, 22/10/2018

Buổi sáng

08h00: Kiểm tra các điểm trường (CBQL)

08h00: Kiểm tra công tác vệ sinh học đường (NV y tế)

Buổi chiều

14h00: Làm việc tại trường (đ/c Toan)

14h00: Kiểm tra hoạt động chiều (đ/c XOa, Hồng)

Thứ Ba, 23/10/2018

Buổi sáng

08h00:Xây dựng kế hoạch làm ĐDĐC (đ/c Hồng)

08h00: Xây dựng kế hoạch dự giwof thao giảng các HĐ sau tập huấn (đ/c Xoa)

Thứ Tư, 24/10/2018

Buổi sáng

08h00: Duyệt kế hoạch giáo dục (đ/c Toan, Xoa)

08h00: Chỉnh sửa hồ sơ PCGD (đ/c Hồng)

Thứ Năm, 25/10/2018

Buổi sáng

08h00: Thực hiện các hoạt động thao giảng (khối Nhà trẻ, MG Lớn)

Buổi chiều

14h00: Kiểm tra HĐ chiều các lớp (đ/c Toan, Hồng)

Thứ Sáu, 26/10/2018

Buổi sáng

08h00: Thao giảng khối Nhỡ- Bé (lịch phân công)

Thứ Bảy, 27/10/2018

Buổi sáng

08h00: Triển khai chương trình GDMN sau tập huấn (HĐSP)